Educatie

Rubber en kunststoffen worden in steeds meer producten verwerkt. Het is belangrijk dat er ook onder jongeren meer bekendheid is over de rubber- en kunststofindustrie. Dit kan door over de gehele breedte in het reguliere lesprogramma meer aandacht te besteden aan rubber en kunststof. Onvoldoende instroom van jonge mensen is een toenemende zorg bij veel rubber- en kunststof bedrijven. Samenwerking met scholen, onderwijsinstellingen en met bedrijven in de sector is van groot belang om de instroom op peil te houden.

Om scholieren te informeren over de kansen die onze industrie biedt, heeft de NRK samen met Stichting C3 een aantrekkelijke leskoffer ontwikkeld. Met deze leskoffer wil de NRK leerlingen uit het tweede leerjaar van vmbo al in een vroeg stadium enthousiasmeren voor beroepen binnen de rubber- en kunststofindustrie. De koffer maakt deel uit van een gastles, waar ook een introductiefilmpje en een evaluatie via YouTube onderdeel van uitmaken.

Sinds het najaar 2013 is het Platform Onderzoek en Onderwijs Circulaire Rubber- en Kunststofketen actief. In het kader van het Overheidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG),  werken het bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en rijksoverheid samen. Eén van de ambities is de transitie naar een circulaire economie te bevorderen via het onderzoek- en opleidingsprogramma VANG. Het doel is tweeledig: Stimuleren van innovaties zodat grondstoffen worden bespaard en afvalstromen hoogwaardig gerecycled worden. Stimuleren van de circulaire economie in het onderwijs met nieuwe inzichten op het terrein van verduurzaming van grondstoffenketens, productdesign en afvalrecycling.

De industrie is altijd op zoek naar goed opgeleide technici. Het lectoraat Kunststoftechnologie van de Hogeschool Windesheim doet onderzoek om het hoger onderwijs in kunststoffen te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door toepassingsgericht onderzoek naar de verwerking en gebruik van kunststoffen. Duurzaamheid en mens- en milieugericht denken staan hierbij centraal. De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met organisaties (waaronder NRK) en het bedrijfsleven uit de regio.

Voor informatie over opleidingen en beroepen verwijzen wij naar onderstaande links. Op de website Ondernemersplein vindt u overheidsinformatie over onder andere het aannemen van personeel en subsidies op het gebied van personeel.