Rethink Plastics Privacyverklaring

Rethink Plastics is onderdeel van de Federatie NEDERLANDSE RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE (NRK). Federatie NRK is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: (070) 444 06 60
Fax: (070) 444 06 61

Synthesium gebouw C
Loire 150, 2491 AK Den Haag

E-mail: info@nrk.nl
Website: www.nrk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Federatie NRK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Functie en Organisatienaam (voor zover door u verstrekt);
 • Telefoonnummer (voor zover door u verstrekt);
 • E-mailadres;
 • IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Locatiegegevens (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Federatie NRK analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Federatie NRK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

Federatie NRK verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Gebruik van uw gegevens

Federatie NRK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine e.d. aan leden en derden (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven);
 • U te kunnen benaderen via telefoon of e-mail of anderszins indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U uit te nodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, beurzen en seminars e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming

Federatie NRK neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

De Federatie NRK bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn
vergaard.

Dit betekent dat wij de gegevens bewaren zolang u een relatie heeft met de Federatie NRK. De financiële en administratieve gegevens
worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is. Deelnames aan bijeenkomsten, seminars, vergaderingen etc. komen in een
historisch archief.

Gezamenlijke database

Federatie NRK verwerkt uw persoonsgegevens in een gezamenlijke database met de andere bij de NRK aangesloten verenigingen en
stichtingen.Hiervoor is een regeling opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen over o.a. beveiliging en
vertrouwelijkheid zijn beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Federatie NRK deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en
om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Federatie NRK
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Federatie NRK uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij
alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De Federatie NRK geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Federatie NRK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall. De gegevens worden opgeslagen
op beveiligde servers. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting
leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld.

Websites, sociale media etc. van derden

Op onze website zijn links naar derden opgenomen. De Federatie NRK draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en
voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze derden te lezen.

Foto’s, video’s etc.

Op door de Federatie NRK georganiseerde bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen etc. kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt.
Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven, tijdschriften etc. Door een
bijeenkomst, evenement, vergaderring etc. te bezoeken stemt u in met publicatie van de daar gemaakte beeld- en/of geluidsopname.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Federatie NRK en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nrk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Federatie NRK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Federatie NRK behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.