Veiligheid van kunststoffen

Om kunststoffen en rubbers de gewenste eigenschappen te geven, worden tijdens de productie diverse chemicaliën gedoseerd. De invloed van chemicaliën op de gezondheid vormt een belangrijk maatschappelijk thema. De zorgen omtrent de veiligheid van chemicaliën die worden toegepast in plastics worden door de industrie zeer serieus genomen omdat hiermee twee kernthema’s gemoeid zijn, nl. onze gezondheid en ons milieu.
Veiligheid van kunststof

De industrie gaat daarom zeer zorgvuldig om met deze stoffen. In de discussies rondom de veiligheid van stoffen gaat de aandacht vooral uit naar de door de mens vervaardigde (kunstmatige) stoffen. De schadelijkheid van een stof wordt echter niet bepaald door haar oorsprong, te weten natuurlijk of kunstmatig. Ook in de natuur bevinden zich gevaarlijke stoffen. Door de mens vervaardigde stoffen, met inbegrip van de stoffen die gebruikt worden voor de vervaardiging van kunststoffen, hebben een grote maatschappelijke waarde mits deze veilig en verantwoord worden toegepast. Dit wordt gereguleerd door middel van strenge wettelijke eisen.

Wetgeving

De Nederlandse en Europese Unie hebben al vele jaren wetgeving op het gebied van de veiligheid van stoffen en materialen. Met de invoering van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) door de EU is de aanpak dat elke stof pas mag worden toegepast als uit onderzoek blijkt dat dat veilig voor mens en natuur kan. Ondanks deze regulerende wetgeving worden discussies rondom de veiligheid van chemische stoffen vaak gekenmerkt door controversiële posities en emotionele argumenten. Deze kunnen het nemen van de juiste politieke beslissingen belemmeren. De kunststofindustrie hecht er grote waarde aan dat politieke besluiten worden gebaseerd op solide wetenschappelijke data. Wij werken daarom samen met alle betrokken stakeholders om tot deze gegevens te komen die de regelgevers vervolgens kunnen hanteren.